Gửi yêu cầu bố trí cán bộ coi thi

-         Chọn Ngày thi, Ca thi, Đơn vị, nhập số lượng cán bộ coi thi, click nút “Lưu” để lưu lại yêu cầu cán bộ coi thi.

-         Sau khi gửi yêu cầu đến các đơn vị, trưởng các đơn vị nhận được yêu cầu sẽ phân công cán bộ của đơn vị mình

theo số lượng yêu cầu.

-         Bộ phận kế hoạch có thể biết đơn vị nào đã phân công (hay chưa phân công) dựa vào cột “Đã phân công”.

Chức năng