Cách sử dụng tài khoản

Đăng nhập người dùng

- Truy cập phần mềm tại địa chỉ http://qlcl.edu.vn

- Chọn nút "Đăng nhập" tại góc trên cùng bên phải.

- Giao diện trang đăng nhập như hình dưới.

Hình 1: Giao diện trang quản trị

 

- Nhập đầy đủ thông tin "Tên đăng nhập" và "Mật khẩu" đã được cung cấp

- Xác nhận đăng nhập.

 

Đăng nhập quản trị

- Địa chỉ trang quản trị http://qlcl.edu.vn/admin.aspx

 

Chức năng