Những biểu tượng thường gặp

Biểu tượng
Từ đầy đủ
Giải thích
Thêm mới
Thêm mới các danh mục
Sửa
Cho phép sửa thông tin dòng hiện thời
 hoặc
Xóa
Cho phép xóa thông tin dòng hiện thời
Chọn
Chọn một hoặc nhiều bản ghi
Dấu sao
Các bản ghi có dấu sao là bắt buộc nhập dữ liệu
Quay lại
Bỏ qua thông tin đang nhậ
 
Làm lại
Xóa trắng các thông tin vừa nhập để nhập lại
 
Lưu dữ liệu
Lưu lại thông tin danh mục sau khi Thêm mới hoặc Sửa
Tìm kiếm
Chức năng Tìm kiếm thông tin dựa vào các thông tin điều kiện tìm kiếm tương ứng
Xuất excel
Xuất các bản ghi trong danh mục dưới dạng excel

 

 

Chức năng